اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش فاطمه زندی (آهنگ زمینه استاد فرهنگ شریف) ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۴ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۹۶ به خوانش علی اسلامی مذهب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.