اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۸۷ به خوانش سهیل قاسمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل شمارهٔ ۳۸۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۳۸۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۲ ۲ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۳۸۷ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۳۸۷ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۳۸۷ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.