اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۴ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۸۳ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.