اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۴ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش مهدی سروری ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۷۶ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.