اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش حسین محبی ۴ ۱۱ -۵ × ۰ ۱۵ ۲
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش فاطمه زندی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۴ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۳۷۲ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.