اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۲ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش مهدى سرورى ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش حسین کاوسی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش عندلیب ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش افسر آریا ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۳۷۱ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.