اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۷۰ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.