اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۴ -۵ × ۰ ۱۰۹ ۱
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش حسین محبی ۲ ۱۷ -۵ × ۰ ۱۹ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش سعیده طاهری ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش هادی روحانی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۳۶۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.