اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۴ -۵ × ۰ ۱۰۹ ۱
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۶۸ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.