اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۴ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۶۲ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.