اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش زهرا بهمنی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش م. کریمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش زهرا شیبانی ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش سارنگ صیرفیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۳۶۰ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.