اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۴ ۴ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش زهرا بهمنی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش م. کریمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش زهرا شیبانی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش مهدی مختاری ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۳۵۹ به خوانش عندلیب ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.