اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۵۶ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.