اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۳ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش سعیده طاهری ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش زهرا عالمی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش امیرحسین ریاضی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش زهره ابوقداره ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش فاطمه زندی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۳۵۴ به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.