اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش محمدرضا کاکائی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش سعدا مصلحی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۳۴۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.