اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۳۴ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.