اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۲۶ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.