اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۲۴ به خوانش سهیل قاسمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۳۲۴ به خوانش زهره ابوقداره ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۳۲۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۳۲۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۳۲۴ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۳۲۴ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۳۲۴ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.