اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش احسان حلاج ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۳۱۴ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.