اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۷ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۰۹ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.