اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۲ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش هامون ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۶ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۳۰۱ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.