اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۹ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۱ -۵ × ۰ ۸۱ ۲
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.