اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش سهیل قاسمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش فاطمه زندی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۷ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۶

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.