اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۱ ۰ -۵ × ۰ ۸۱ ۲
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۲ ۵ -۵ × ۰ ۷ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش سارنگ صیرفیان ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش احسان حلاج ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۹
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش افسر آریا ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۹۶ به خوانش محمدرضاکاکائی ۰ ۲ -۵ × ۰ ۲ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.