اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۴ ۲ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۹۵ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.