اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹۲ به خوانش سهیل قاسمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۲۹۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۲۹۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۲۹۲ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹۲ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹۲ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹۲ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.