اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۸۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.