اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۲۸۸ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.