اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۱ -۵ × ۰ ۱۱ ۳
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش محسن هاشمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش م. کریمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۸۶ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.