اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۸۵ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.