اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش م. کریمی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۴ ۲ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش عندلیب ۳ ۲ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۸۴ به خوانش افسر آریا ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.