اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۲۸۰ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.