اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش افسر آریا ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.