اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش سهیل قاسمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۲
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۳
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۴
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۵
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
غزل شمارهٔ ۲۷۶ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.