اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۱ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۷۴ به خوانش شاپرک شیرازی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.