اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش احسان حلاج ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۹
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش شاپرک شیرازی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۷۱ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.