اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش فریبا علومی یزدی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۶۹ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.