اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۵
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش فریبا علومی یزدی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش احسان حلاج ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۹
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش افسر آریا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۶۳ به خوانش شاپرک شیرازی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.