اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش عرفان حیدری خسرو ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۶۰ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.