اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش فریبا علومی یزدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۵۸ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.