اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش فریبا علومی یزدی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش احسان حلاج ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش افسر آریا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۵۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.