اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش مهدی سروری ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش احسان کریمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۴۹ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.