اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۳۹ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.