اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش م. کریمی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۳۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.