اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش م. کریمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش زهرا بهمنی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش پانیذ علیپور ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.