اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۶ -۵ × ۰ ۱۱۴ ۱
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۱ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش م. کریمی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۴
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش زهرا بهمنی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش پانیذ علیپور ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۳۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.