اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۵ ۳ -۵ × ۰ ۱۰۸ ۱
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش ناهید قرداشخانی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش م. کریمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۲۷ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.