اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۶ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش احسان حلاج ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۱ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۲۲۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۱ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.