اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش سارنگ صیرفیان ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش فریبا علومی یزدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۲۲۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.