اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۲۰ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.