اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۲۱۶ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.