اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۱ -۵ × ۰ ۱۱ ۳
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش امیر الماسی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش م. کریمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۱۴ به خوانش افسر آریا ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.