اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۲ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش م. کریمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۱۳ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.